Provozní řád wellness

Provozní řád

Provozní doba celého wellness centra a jednotlivých procedur je uvedena na webových stránkách hotelu www.hotelcentralpark.cz nebo na wellness recepci.

Vstup do wellness centra je možný pouze po zaplacení vstupného na recepci a pobyt v něm je podmíněn dodržováním tohoto provozního řádu.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování wellness centra či jeho vybavení. Dále je povinen zachovávat čistotu a pořádek.

Děti do 12 let mají vstup povolen pouze s doprovodem osoby starší 18 let. Vstup je zakázán:

  • osobám s horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo jinými přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům,
  • osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován,
  • osobám opilým nebo pod vlivem drog,
  • osobám, které nerespektují jakýmkoliv způsobem návštěvní řád a nedbají pokynů obsluhy,
  • do wellness centra je přístý zákaz vstupu se zvířaty.

Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všem míst a zařízení wellness a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

Před vstupem do wellness je každý návštěvník povinen se umýt mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek, totéž platí po každém použití WC.

Do wellness centra vstupuje každý na vlastní riziko. V celém areálu platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel možnosti úrazu sobě, či ostatním.

Provozovatel wellness centra si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu bez náhrady, která nevyhoví provoznímu řádu, pokynům zaměstnanců nebo jejíž chování shledá zaměstnanec wellness centra nepřístojným. Každá osoba pod vlivem alkoholu nebo drog nebude do wellness centra vpuštěna nebo bude případně vyvedena z prostor wellness centra bez náhrady.

Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních wellness centra závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit zaměstnancům na recepci.

V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom zaměstnance. Provozovatel wellness centra neodpovídá za škody
způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem těchto osob nebo v důsledku jejich zavinění.

Do wellness centra není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, drogy, omamné a psychotropní látky, sklo či skleněné předměty a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku wellness centra. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout zaměstnanec wellness centra.

Ve wellness centru je zakázáno kouřit a je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených ve wellness centru.

Povinností každé osoby vstupující do wellness centra je odevzdat předměty zde nalezené zaměstnanci wellnes centra.

Provozovatel wellness centra nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví či majetku vzniklou na straně návštěvníka jeho zaviněním, byť i z nedbalosti.

Provozovatel wellness centra nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které převzal provozovatel wellness centra do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny).

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.

Kontakt

Hotel Central Park
Hakenova 652
Poděbrady 290 01
zobrazit na mapě

+420 321 409 990
+420 770 144 459

Kompletní kontakty
Napište nám / ptejte se…
hotel Golfi Poděbrady