VOP - všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel: COMFI, s.,r.o., Na Kopečku 595, Poděbrady, IČO: 257 25 351, DIČ: CZ25725351 (dále jen „hotel CENTRAL PARK“). Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 64587. Den zápisu 6. ledna 1999.

1. Ceny a služby ubytování

Ceny a služby ubytování jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

2. Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu hotel@hotelcentralpark.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení emailu na uvedenou adresu hotel@hotelcentralpark.cz. U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky. Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi níže uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto neodvratitelných událostí, za podmínky jejich prokázání hotelu CENTRAL PARK: úmrtí v rodině zákazníka, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, omezení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (karanténa nařízená Krajskou hygienickou stanicí, pozitivní výsledek PCR testu), živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku a doručení emailu hotelu Golfi o zrušení rezervace. Po předložení potvrzujícího dokumentu o uvedené skutečnosti, je možné rezervaci přesunout nebo zrušit zdarma, a to až do dne plánovaného příjezdu (včetně).

Storno podmínky
Potvrzené rezervace je možné zrušit bez stornopoplatku u skupin (8 osob a více) bez uvedení důvodu ve stornolhůtě 61 dnů před datem příjezdu, u jednotlivců 22 dnů před příjezdem klienta.

Na pozdější storna objednaného ubytování se váží následující stornopoplatky:
Skupiny:

  • 60 - 31 dnů před datem příjezdu 10 % z celkové ceny pobytu
  • 30 - 22 dnů před datem příjezdu 30 % z celkové ceny pobytu
  • 21 – 15 dnů před datem příjezdu 50 % z celkové ceny pobytu
  • 14 – 5 dnů před datem příjezdu 75 % z celkové ceny pobytu
  • 4 a méně dní před datem příjezdu 100% z celkové ceny pobytu

Pokud dojde ke stornování rezervace v den plánovaného nástupu skupiny či hosta nebo nenastoupí-li host bez oznámení storna vůbec, má zákazník povinnost uhradit 100 % z celkové ceny pobytu.

Jednotlivci:

  • 21 – 15 dnů před datem příjezdu 30 % z celkové ceny pobytu
  • 14 – 8 dnů před datem příjezdu 50 % z celkové ceny pobytu
  • 7 – 3 dny před datem příjezdu 75 % z celkové ceny pobytu
  • 2 a méně dní před datem příjezdu  100 % z celkové ceny pobytu

V případě storna méně než 24 hodin před datem příjezdu nebo nenastoupení pobytu bude účtováno 100 % ceny z celkové ceny pobytu. Stornopoplatky nebudou účtovány v případě mimořádné události vzniklé po uzavření rezervace a specifikované výše v odstavci 2.

3. Řešení spotřebitelských sporů

Příslušnými k řešení sporů jsou obecné soudy České republiky. Pokud mezi COMFI, s. r. o. a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, je spotřebitel oprávněn řešit tento spor mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Veškeré informace k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je možné rovněž prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

4. Platnost

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

Kontakt

Hotel Central Park
Hakenova 652
Poděbrady 290 01
zobrazit na mapě

+420 321 409 990
+420 770 144 459

Kompletní kontakty
Napište nám / ptejte se…
hotel Golfi Poděbrady